Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АПВ за суфинансирање образовања ромске деце

8. 4. 2015. године

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара (двамилионадинара) обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације програма унапређења образовања ромске деце основношколског узраста у АП Војводини.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- Финансирање набавке уџбеника, школског прибора, ужине, путних трошкова и стипендирања ученика ромске националности узраста 5-8 разреда који основну школу похађају на територији АП Војводине;
– Смањивање стопе осипања, односно напуштања образовног процеса ученика/ца ромске националности;
– Унапређење доступности образовања за ученике/це ромске националности, мотивација за завршетак основне школе и наставак школовања;

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.

2. Висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00 динара (тристотинехиљададинара)

3. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу подршке програму образовања ученика/ца ромске националности основношколског узраста од 5-8 разреда у АП Војводини.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију: Попуњен конкурсни образац уз опис активности којима ће се унапредити образовање ромске деце основношколског узраста од 5-8 разреда, са планом утрошка средстава-буџетом; Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: ”Конкурс за суфинансирање програма образовања ромске деце основношколског узраста од 5-8 разреда школске 2015/16. године.”

4. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 31. јула 2015. године.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.