Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета

15. 9. 2015.године

 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања на територији АП Војводине за 2015. годину

Конкурс се расписује на износ од 1.615.000,00 динара обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14,   54/14 – испр. и 29/15-ребаланс) за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области развоја и подизања квалитета основног и средњег образовања на језицима/говору националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину. Средства су опредељена :

• за основно образовање 950.000,00 динара и
• за средње образовање 665.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су регистровани национални савети националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања су:
• да ли се језик/говор националне мањине – националне заједнице коју национални савет представља налази у службеној употреби на територији АП Војводине, односно да ли се на том језику/говору реализује образовно-васпитни рад у основним и средњим школама;
• значај активности, програма и пројекта за развој и подизање квалитета основног и средњег образовања на територији АП Војводине на језицима/говору националних мањина – националних заједница;
• врста и висина трошкова који су потребни за образовно-васпитне активности, програме или пројекте који се реализују током текуће буџетске године;
   да ли се активност, програм или пројекат може претежно реализовати у текућој буџетској години.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата. Комплетна конкурсна документација може се преузети од 02. септембра 2015. године на wеб адреси Секретаријата www.пума.војводина.гов.рс

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са назнаком ”За конкурс – за финансирање и суфинансирање активности и програма националних савета националних мањина”, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или се подносе лично, предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе).

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација:

• појединачни извештаји о припреми тестова за сваког аутора и
• збирни извештај на нивоу националног савета, посебно за основне и посебно за средње школе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 16. септембар 2015. године.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Секретаријата.

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-4183.